fbpx

תנאי שימוש

האתר rtz-digital.com (להלן : האתר) וכל תכני האתר כולל כרטיסי הביקור הדיגיטליים המוצגים, מופעלים ומנוהלים על ידי רביד צברי (מפעיל האתר) (להלן: מספק השירות).

השימוש באתר, ושימוש בשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לכלל התנאים המופיעים במסמך זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה ולאשר את הקריאה. תנאים אלה חלים על משתמשי האתר (להלן המשתמש או הלקוח), בתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי, ובמשתמשים באתר ובתכניו.

תנאי השימוש באתר rtz-digital.com מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. מספק השירות רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האתר והודעה על כך תישלח למשתמשי האתר. תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין מספק השירות או מתנאי השימוש אשר נמצאים באתר rtz-digital.com/policy . במידה והקישור לתקנון אינו תקין ניתן למצוא קישור תקין בתחתית העמוד הראשי של האתר.

הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם. במידה ותנאי ההסכם לא מקובלים עליך להפסיק את השימוש באתר.

רכישת הכרטיס

בניית כרטיסי הביקור כרוכה בעלות כספית אשר אינה ניתנת להחזרה ברגע שהעבודה על הכרטיס החלה.

הזמנה רשאי לבצע הזמנה באתר בגיר בן 18 ומעלה או קטין אשר קיבל את רשות הוריו / אפוטרופוס לביצוע הרכישה.

ביצוע רכישת כרטיס ביקור באתר או בצורה טלפונית כרוך במסירת פרטים אישיים ועל הרוכש לספק אותם במלואם ובצורה תקינה ונכונה. בתהליך הרישום באינטרנט מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלו מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

התשלום בגין השירותים / המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי / העברה בנקאית אשר פרטיו יימסרו בהזמנה הטלפונית. לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן.

העבודה על המוצר תחל רק לאחר אישור של חברות האשראי / העברת התשלום המלא בגין רכישת המוצר.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה יימסרו ע"י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות להן נתן הסכמה הלקוח. ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים. כי חברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר למפעיל האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

במידה והחברה תחליט להפסיק לתת שירותים כאלו ואחרים רשאית החברה לבטל את ביצוע העסקה. הביטול יעשה באמצעות הודעה לנייד / לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ לזכות את הלקוח במהירות המרבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין רשאי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.

זכויות קניין רוחני

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת הספק השירות מראש ובכתב.

על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

שינויים באתר והפסקת השירות

מספק השירות יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר.

שינויים יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מספק השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי ספק השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש.

כמו כן מספק השירות יכול לשנות מעת לעת את מבנה עמודי האתר כולל בעמודי כרטיסי השיווק באופן כזה בו המידע בכרטיסי השיווק יהיה זמין בשלמותו.

שימוש הולם וחוקי בשירותי האתר "rtz-digital.com"

המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו.

ב. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.

ג. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.

ד. פגיעה בזכות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה אשר שייכת לאדם אחר, לרבות מוסדות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות הקניין כאמור.

ה. הפצת תוכן פרסומי בצורה מטרידה.

בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחררו מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי, ישפה רוכש השירות את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתיגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ש"ח ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.

דבר דואר ופרסום

לידיעתך, פרטי ההתקשרות שמסרת לנו ישמשו אותנו למשלוח הודעות שיווקיות (כגון מבצעים, הטבות ושירותים חדשים) בדואר אלקטרוני, SMS, או אחרת, גם לאחר סיום ההתקשרות עם מפעיל האתר (רביד) אלא אם תודיע לנו על סירוב לקבלת הודעות מסוג זה.

הנך רשאי להודיעני בכל עת על סירוב לקבל הודעות אלה באמצעות פנייה בטלפון 0503922339 או במייל [email protected]

אחריות מספק השירות

בכוונת מספק השירות כי האתר ושירותיה יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת מספק השירות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות. כמו כן רשאי מפעיל האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או באופן קבוע. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

מחיר ומחירונים

להלן מחירון כרטיס השיווק הדיגיטלי. המחירון נתון מעת לעת ויש להתעדכן ע"י עיון בתקנון:

עלות הקמה + שימוש כרטיס שיווק דיגיטלי: 300 ₪ (תשלום שנתי חד פעמי)

עלות הקמת דף נחיתה דיגיטלי: 450 ש"ח (תשלום חד פעמי)

שינוי פרטים: שינוי פרטים הכוללים מידע בלבד (טלפון, כתובת, כתובת אתר אינטרנט, פייסבוק, דואר אלקטרוני): שינוי אחד בשנה חינם תוך 5 ימי עסקים, כל שינוי נוסף בעלות של 35 ש"ח. השינוי יבוצע תוך 4 ימי עסקים מרגע התשלום.

על מנת למנוע טעויות הלקוח מתבקש להודיע על שינויים נדרשים דרך הטלפון ובצורה כתובה (הודעת sms / דואר אלקטרוני) אשר מפרטת את השינויים הנדרשים בפרטים. באחריות הלקוח לוודא את תקינות הפרטים.

שינוי בעיצוב הכרטיס: שינוי בעיצוב הכרטיס לרבות החלפת אייקונים וסמלים, החלפת ו/או שינוי צבעים, החלפת / הוספת תמונות וכדומה: 100 ש"ח. השינוי יבוצע תוך 5 ימי עסקים מרגע התשלום.

שינויים בזמני אספקה

האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה והעברת כל הקבצים והמידע הדרוש ליצירת המוצר ע"י הלקוח. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המרבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

לאתר / מפעילו לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / מפעילו כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

מסירת עבודה ללקוח

מפעיל האתר "רביד צברי" ייעצב ללקוח כרטיס שיווק דיגיטלי / דף נחיתה לפי הנתונים והחומרים שהעביר הלקוח תוך 14 ימי עסקים. באחריות הלקוח להעביר את החומרים לבניית הכרטיס (קובץ לוגו איכותי, תמונות איכותיות, מידע אישי, טקסטים, תוכן לקוחות ממליצים וכדומה) תוך 5 ימי עסקים מרגע אישור העסקה. ללקוח אשר לא העביר חומרים לבניית הכרטיס תוך 5 ימי עסקים המפעיל יהיה זכאי לספק ללקוח כרטיס לפי המידע אשר זמין לה ברשת האינטרנט תוך 14 ימי עסקים.

עיכוב בביצוע העבודה אשר נגרם עקב אי עמידת הלקוח בהתחייבותו הוא אינו עילה לביטול רכישת המוצר / השירות.

המזמין מצהיר כי ידוע לו כי במידה והמידע / הקבצים אשר העביר מהווים הפרה כלשהי של זכות צד שלישי, לרבות הפרת זכויות יוצרים, הרי שהוא מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי באחריות המלאה הן כלפי אותו צד שלישי, במידה ותהיה כזו והן כלפי האתר ו/או בעליו בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו בגין הפרה זו.

העיצוב יבוצע ע"י מפעיל האתר לפי שיקולו הבלעדי. לקוח אשר לא מרוצה מהתוצאה הסופית יוכל לבחור 2 צבעים (לכפתורים ולרקע) והחברה תבצע את השינויים תוך 5 ימי עסקים. שינוי נוסף (בעיצוב ובפרטים) יבוצע בתשלום בלבד לפי מחירון המצורף בתקנון זה.

דוגמאות לכרטיסי שיווק דיגיטליים באתר, במידה ומוצגים כאלו, נועדו להמחשה בלבד ויש לקחת בחשבון כי קיימים הבדלים קלים בין הדוגמה המוצגת באתר לבין התוצאה הסופית עקב הבדלים בדרך בה מוצגים הצבעים במסכי המחשב ובמכשירים הסלולריים כמו גם הבדלים בגדלי המסכים במחשבים ובמכשירים סלולריים.

כרטיסי השיווק הדיגיטליים מותאמים לכל סוגי המסכים אך נבנים בצורה שתציג אותם בדרך הטובה והמרשימה ביותר על מכשירים סלולריים.

במקרים בהם יתגלה כי כרטיס הביקור הדיגיטלי שנוצר עבורך אינו נראה בצורה מיטבית במכשירים מסוימים יפעל מפעיל האתר לתקן זאת אך אינו מתחייב תאימות מושלמת לכל מכשיר סלולרי אלא לרובם.

על הלקוח לוודא תקינות כל הפרטים המוזמנים בכרטיס השיווק ולדווח על ליקויים תוך 24 שעות מרגע קבל הכרטיס.

ביטול עסקה

ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המזמין ע"פ דרישותיו ולכן ביטול עסקה של הזמנת כרטיס ביקור דיגיטלי אינו אפשרי.

ביטול על ידי האתר – מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר רשאי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
  2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד שלישי.
  3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או SMS. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.

האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

טעינה איטית של כרטיס שיווק דיגיטלי באתר אינה עילה לביטול עסקה, יחד עם זאת במידה וכרטיס השיווק נטען בצורה איטית על רוכש הכרטיס לפנות דרך המייל ([email protected]) ונפעל לבדוק ולתקן זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע ההודעה.

הגבלת אחריות

בנוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה ו/או במקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן האתר ו/או בעליו פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

האתר ו/או בעליו ו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. באחריות הלקוח להצטייד באמצעי הגנה כנגד סכנות אלו כגון תוכנת אנטי וירוס וכיוצא בזה.

האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.

חידוש עסקה

בתום שנת ההתקשרות יש לבצע הארכת התקשרות לשנה נוספת. מחיר לחידוש / הארכת העסקה ייקבע על פי מחירון התקנון.

בעת החידוש ניתן לבצע עדכון פרטים ללא עלות. שינוי בעיצוב הכרטיס יבוצע בעלות כספית בלבד לפי מחיר המחירון.

הסכמים חתומים

תקנון זה אינו מבטל הסכם אשר נחתם בכתב מול לקוחות מפעיל האתר "רביד צברי" אלא בא להשלימו. במידה ובהסכם החתום ישנם פרטים אשר אינם עולים בקנה אחד עם התקנון באתר יהיו הפרטים על ההסכם אשר נחתם ע"י הלקוח מחייבים.

אבטחה

האתר ו/או בעליו מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת כרטיסי האשראי, למעצב הכרטיסים וכיוצא בזה) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר ו/או בעליו יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו. אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.